Fortrolighedspolitik

VM Tarm a/s' Politik for Beskyttelse af Personoplysninger

VM Tarm a/s ("VM Tarm") og alle vores tilknyttede selskaber eller koncernselskaber, datterselskaber og associerede selskaber tager behandlingen af Personoplysninger meget alvorligt. VM Tarm sikrer en rimelig og transparent behandling af Personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende love samt lokale og internationale bestemmelser, herunder EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"). VM Tarm beskytter Personoplysninger og privatlivets fred for enkeltpersoner inden for alle forretningsområder i overensstemmelse med vilkårene i denne Privatlivspolitik for VM Tarm a/s ("Privatlivspolitik").

1. Personoplysninger og Den Registrerede

I denne Privatlivspolitik dækker begrebet "Personoplysninger" enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("Den Registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, f.eks. ved henvisning til et navn, et identifikationsnummer eller online-identifikatorer.

Personoplysningerne er generelt kategoriseret som enten "Almindelige Personoplysninger" eller "Følsomme Personoplysninger". Følsomme Personoplysninger er altid fortrolige og omfatter race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforening, genetiske og biometriske data, helbred og seksuel orientering. Almindelige Personoplysninger er delvist fortrolige og omfatter, men er ikke begrænset til, navn, kundenummer, kontaktoplysninger såsom e-mail og telefonnummer, fotos, IP-adresser, andre brugsoplysninger, der indsamles via cookies, oplysninger om kriminelle handlinger og nationale identifikationsnumre samt oplysninger om en persons løn, pension, gæld, ansøgningsmateriale ifm. ansættelse osv.

Denne Privatlivspolitik gælder for alle Personoplysninger, som VM Tarm indsamler og behandler om enkeltpersoner, herunder, men ikke begrænset til, besøgende, kunder, leverandører, andre interessenter og brugere af VM Tarms websted og tjenester.

2. Dataansvarlig

VM Tarm er dataansvarlig ("Dataansvarlig") for de Personoplysninger, der er omfattet af denne Privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger:

VM Tarm

CVR-nummer: 11784879

Tværvej 25, 6880 Tarm, Danmark

Telefon: +45 97 37 16 44

Hjemmeside: www.vmtarm.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik og behandlingen af Personoplysninger, bedes du kontakte VM Tarm.

I tilfælde af, at VM Tarm deler Personoplysninger med Koncernselskaber, er Koncernselskabernes brug af sådanne Personoplysninger også underlagt denne Privatlivspolitik.

Alle overførsler af Personoplysninger, herunder overførsler på tværs af landegrænser mellem VM Tarm, Koncernselskaber og VM Tarm moderselskab, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Flere oplysninger om dataoverførsler kan findes i afsnit 5 i denne Privatlivspolitik.

3. Retsgrundlaget for behandling af Personoplysninger

VM Tarm kan behandle Personoplysninger, hvis en af følgende muligheder er gældende:

• Den enkelte person/virksomheden har givet forudgående samtykke til behandling af sine Personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I henhold til visse lovgivninger kan VM Tarm have lov til at behandle Personoplysninger, indtil en person gør indsigelse mod en sådan behandling ("Fravalg"), uden at skulle forlade sig på samtykke eller et andet af de følgende retsgrundlag. Dette gælder dog ikke, når behandlingen af Personoplysninger er omfattet af europæisk databeskyttelseslovgivning.

• Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at opfylde en kontrakt og/eller eventuelle forpligtelser forud for indgåelse af en kontrakt.

• Behandlingen er nødvendig for at overholde eventuelle retlige forpligtelser.

• Behandling af Personoplysninger er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav.

• Behandlingen er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er overdraget til VM Tarm.

• Behandlingen er nødvendig for at varetage VM Tarms eller en tredjeparts legitime interesser, hvis sådanne interesser anses for at veje tungere end individuelle/virksomhedsmæssige interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne legitime interesser kan omfatte VM Tarms interesse i at udvikle, markedsføre og sælge produkter og levere tjenester samt forfølge og opretholde forretningsforbindelser med kunder, leverandører, distributører, partnere og andre forretningsforbindelser.

VM Tarm vil på anmodning levere oplysninger, der præciserer det specifikke retsgrundlag, der gælder for specifikke behandlingsaktiviteter, særligt hvorvidt indhentningen af Personoplysninger er et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke. I det omfang, VM Tarms behandlingsaktiviteter er baseret på Den Registreredes samtykke, har Den Registrerede ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid. Hvis Den Registrerede trækker sit samtykke tilbage, ophører VM Tarm med at behandle Den Registreredes Personoplysninger, medmindre og i det omfang fortsat behandling er tilladt eller påkrævet i henhold til den gældende lovgivning om Personoplysninger eller anden gældende lovgivning. Hvis Den Registrerede trækker sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget før tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis Personoplysninger behandles af hensyn til en offentlig interesse i forbindelse med udøvelsen af en offentlig myndighed, VM Tarm har fået overdraget, eller af hensyn til VM Tarms legitime interesser, kan en person gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at angive en begrundelse, der vedrører den pågældendes specifikke situation. Hvis Personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan en person dog til enhver tid gøre indsigelse mod en sådan behandling uden at give nogen begrundelse ved at kontakte os.

Meddelelse om lovbestemt eller påkrævet behandling. I tilfælde, hvor VM Tarm behandler Personoplysninger på baggrund af en juridisk forpligtelse eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal opfyldes for at indgå en kontrakt, er kunden forpligtet til at give VM Tarm disse oplysninger, så VM Tarm kan opretholde kundeforholdet, opfylde kontrakten og fakturere for vores tjenester osv. Hvis kunden ikke ønsker at give VM Tarm de oplysninger, VM Tarm har brug for for at overholde kontraktlige og/eller lovbestemte forpligtelser, kan konsekvensen være, at VM Tarm ikke kan etablere eller opretholde forretningsforbindelsen.

Enkeltpersoner er ikke forpligtede til at give VM Tarm Personoplysninger i alle tilfælde, f.eks. til brug for VM Tarms markedsføring eller udsendelse af nyhedsbreve. I sådanne tilfælde vil de pågældende personer dog ikke kunne modtage markedsføringsmateriale og nyhedsbreve fra VM Tarm.

4. Typer af Personoplysninger og formålet med indsamling af disse

VM Tarm indsamler og behandler kun Personoplysninger, herunder Følsomme Personoplysninger (hvis sådanne er relevante), til specifikke, eksplicitte og legitime formål, som er relevante for VM Tarms virksomhed. Interne VM Tarm-afdelinger og VM Tarm-medarbejdere, der har adgang til Personoplysninger, skal overholde gældende lovkrav, denne Privatlivspolitik samt interne retningslinjer.

Ansættelse. VM Tarm indsamler og behandler Personoplysninger, herunder Følsomme Personoplysninger (hvis sådanne er relevante) om ansøgere og kandidater med henblik på ansættelse og i overensstemmelse med lovkrav.

Besøgende. VM Tarm indsamler og behandler af sikkerhedshensyn Personoplysninger om besøgende, herunder navn, titel (hvis relevant) og kontaktoplysninger, og registrerer sådanne oplysninger i besøgsloggen, før de besøgende får adgang til VM Tarms lokaler.

Brugere af VM Tarms hjemmeside/software. VM Tarm indsamler selv eller via tredjeparter Personoplysninger om webstedsbrugere,/softwarebrugere hvilket kan omfatte: cookies, brugsdata, navn, kontaktoplysninger og virksomhedsoplysninger, hvis dette er relevant. Oplysningerne indsamles og behandles med henblik på markedsføring, reklame og analyse, mens de også anvendes til at tage kontakt til hjemmesidens/softwarens brugere (herunder UR+-brugere, App-brugere og VM Tarm Academy-brugere), administrering af kontakter og afsendelse af beskeder, remarketing og adfærdsbaseret målretning af markedsføring ("behavioural targetting").

Til drifts- og vedligeholdelsesformål kan VM Tarm og eventuelle tredjepartstjenesteudbydere indsamle filer, der registrerer en brugers interaktion med webstedet. Sådanne Personoplysninger indhentes på baggrund af samtykke fra webstedets brugere og indsamles automatisk på VM Tarms websted/software(hvis andet ikke er nævnt).

VM Tarms websted understøtter ikke anmodninger om, at deaktivere sporing ("Do Not Track"). For at finde ud af, om nogen af VM Tarms tredjepartstjenesteudbydere respekterer "Do Not Track"-anmodninger, skal du læse udbydernes respektive privatlivspolitikker.

Brugerne er ansvarlige for alle Personoplysninger fra tredjeparter, brugeren har modtaget, offentliggjort eller delt via webstedet, og brugerne bekræfter, at de har tredjepartens samtykke til at give VM Tarm sådanne Personoplysninger. Brugere, der er usikre på, hvilke Personoplysninger der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte VM Tarm.

Mindreåriges oplysninger. VM Tarm s websteder og onlinetjenester er ikke rettet mod børn under 16 år, medmindre der er tale om meget specifikke tilfælde, f.eks. udstedelse af stipendier, hvor der vil blive indhentet samtykke fra forældre og/eller skolen. Hvis VM Tarm ligger inde med Personoplysninger, der vedrører et barn under 16 år, sletter VM Tarm straks sådanne Personoplysninger fra sine respektive systemer.

Cookies. Enhver brug af cookies eller andre sporingsværktøjer, som sker på hjemmesiden/softwaren eller hos ejerne af tredjepartstjenester, der anvendes af hjemmesiden/softwaren, har til formål at tilvejebringe de tjenester, brugeren anmoder om, samt eventuelle andre formål beskrevet i denne Privatlivspolitik og i Cookiepolitikken.

VM Tarm bruger cookies til at forstå og gemme brugerpræferencer samt indsamle aggregerede data om trafikken på hjemmesiden/softwaren og brugernes interaktion med denne, således at vi kan levere en bedre oplevelse og bedre værktøjer i fremtiden. VM Tarm kan indgå kontrakter med tredjepartstjenesteudbydere for at opnå en større forståelse af VM Tarms besøgende på webstedet. Disse tjenesteudbydere har ikke tilladelse til at benytte informationer, de indsamler på vegne af VM Tarm, medmindre disse anvendes til udøvelse eller forbedring af VM Tarms forretning.

Ønsker du flere detaljer om cookies, bedes du venligst læse vores cookiepolitik.

Marketing. VM Tarm indsamler og behandler Personoplysninger (herunder navn og kontaktoplysninger) om nuværende og nye kunder, forretningspartnere, leverandører, distributører, kundeemner og enkeltpersoner, webstedsbrugere og personer, der har tilmeldt sig VM Tarms nyhedsbreve eller andet elektronisk markedsføringsmateriale, samt i nogle tilfælde til følgende formål: analyse, kontakt, administration af kontakter og kontaktpleje samt udsendelse af meddelelser, remarketing og adfærdsbaseret målretning, annoncering og udstillinger.

Sådanne Personoplysninger indsamles og behandles i henhold til samtykke til markedsføring. VM Tarm indhenter gyldigt samtykke via en onlineformular. Markedsføringsafdelingen og andre involverede afdelinger skal sikre, at der er indhentet samtykke til markedsføring, før sådanne Personoplysninger indsamles og behandles.

Det er tilladt for VM Tarm at bruge tredjeparter som tjenesteudbydere til at udsende markedsføringsmateriale på sine vegne, men dette må udelukkende ske i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Til markedsføringsformål kan VM Tarm dele Personoplysninger (herunder navn og kontaktoplysninger) med tredjeparter (f.eks. distributører, forretningspartnere og søsterselskaber). Du kan finde en liste over distributører på VM Tarms hjemmeside her. Listen over andre tredjeparter kan udleveres på anmodning.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende oplysninger anvendt til markedsføring, bedes du venligst kontakte marketingafdelingen på marketing@vmtarm.dk.

Kontrakter. I forbindelse med salgs- og købstransaktioner indsamler og behandler VM Tarm Personoplysninger, herunder navne, kontaktoplysninger, leveringsoplysninger, korrespondance og betalingsoplysninger, som er nødvendige for at opfylde VM Tarms kontraktlige forpligtelser, og som kan være nødvendige for at overholde eksportkontrolbestemmelser og andre juridiske forpligtelser.

Regnskab og finans. VM Tarm indsamler Personoplysninger til regnskabsmæssige og finansielle formål i overensstemmelse med gældende krav. Disse oplysninger videregives til regnskabsafdelingen af andre interne afdelinger eller modtages direkte fra de berørte enkeltpersoner, virksomheder eller ansatte og omfatter oplysninger såsom navn, adresse, virksomhedsnavn, registreringsnummer, betalingsoplysninger og bankinformation, leveringsadresse samt andre obligatoriske oplysninger.

Retslige tvister. I tilfælde af en tvist kan VM Tarm opbevare de Personoplysninger, der er nødvendige af hensyn til VM Tarms legitime interesse, for at sikre, at VM Tarm kan fremsætte eller forsvare retskrav korrekt i retten eller i faser, der potentielt kan føre til et en retlig tvist. VM Tarm kan være nødt til at dele disse oplysninger med tredjeparter som f.eks. forsikringsrådgivere og/eller juridiske rådgivere, ligesom VM Tarm kan være forpligtet til at afsløre Personoplysninger efter anmodning fra offentlige myndigheder.

5. Lokation og international dataoverførsel

Personoplysningerne behandles på VM Tarms driftskontorer og andre steder, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig. VM Tarm sikrer: (i) at Personoplysningerne overføres til lande, der er anerkendt som lande med et tilsvarende beskyttelsesniveau; eller (ii) at overførslen sker i henhold til passende sikkerhedsforanstaltninger, der kræver, at modtageren behandler Personoplysningerne på en måde, der i det væsentlige svarer til de juridiske krav.

Der gælder særlige regler, når VM Tarm overfører Personoplysninger fra EU/EØS til tredjelande eller internationale organisationer. Når VM Tarm overfører Personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, er VM Tarm forpligtet til at etablere passende garantier forud for overførslen, som i praksis etableres ved indsættelse af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser ("EU SCC'er") eller ved at indhente samtykke fra Den Registrerede (art. 49(1)(a) GDPR).

VM Tarm kan bruge udbydere af elektroniske kommunikationstjenester eller dele data med partnere uden for EU, herunder lande, hvor lovgivningen om beskyttelse af Personoplysninger måske ikke er lige så tilstrækkelig som i EU. Overførsler til USA kan f.eks. indebære, at der iht. den amerikanske FISA 702 (overvågningslovgivning) fra amerikanske myndigheders side stilles krav om udlevering af oplysningerne. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget for overførslen Den Registreredes samtykke (art. 49(1)(a) GDPR).

I overensstemmelse med GDPR har VM Tarm indgået databehandlingsaftaler (DPA'er) og/eller aftaler om fælles dataansvarlighed (JDCA'er) og/eller aftaler indeholdende standardkontraktbestemmelser (SCC'er) med eksterne parter og koncernselskaber, alt efter relevans.

De Personoplysninger, der vedrører personer i Storbritannien ("UK"), kan behandles af VM Tarm i lande uden for Storbritannien. I den forbindelse gælder UK International Data Transfer Agreement ("IDTA") og UK Addendum for overførsel af data fra UK til andre lande.

Personoplysninger, der vedrører personer i Kina, kan behandles af VM Tarm i lande uden for Kina. Hvor dette sker, sker det i overensstemmelse med lokal lovgivning, herunder loven om beskyttelse af personlige oplysninger ("PIPL"). Som beskrevet i denne Privatlivspolitik kan VM Tarm også overføre sådanne Personoplysninger til tredjeparter, som igen kan gemme eller overføre oplysningerne udenfor det kinesiske fastland.

6. Opbevaringsperiode

De Personoplysninger, der indsamles af VM Tarm, skal behandles og opbevares så længe, det kræves iht. det formål, Personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, og i overensstemmelse med Teradyne's Opbevaringspolitik. VM Tarm kan have tilladelse til at opbevare Personoplysningerne i en længere periode, hvis VM Tarm har fået gyldigt samtykke til behandlingsaktiviteten, i det omfang, et sådant samtykke ikke efterfølgende er blevet tilbagekaldt. VM Tarm kan desuden være forpligtet til at opbevare Personoplysningerne i en længere periode, når dette er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, eller når det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

Når opbevaringsperioden udløber, skal Personoplysningerne slettes. Derfor kan retten til indsigt, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke imødekommes efter udløbet af den gældende opbevaringsperiode.

7. Individers rettigheder

Hvor det er lovpligtigt, skal VM Tarm informere enkeltpersoner om formålet med behandlingen af deres Personoplysninger, om retten til at få deres Personoplysninger berigtiget, slettet eller blokeret og om navnet på den virksomhed, der er ansvarlig for indsamlingen og behandlingen af deres Personoplysninger. I alle andre tilfælde kan brugere tage kontakt til os for at afklare, hvilke rettigheder der er gældende for dem.

Enkeltpersoner har følgende rettigheder:

• tilbagekaldelse af samtykke – retten til når som helst at tilbagekalde et tidligere givet samtykke til behandling af Personoplysninger.

• indsigelse mod behandling af Personoplysninger – retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af Personoplysninger, hvis en sådan behandling foretages på et andet retsgrundlag end samtykke. Yderligere oplysninger findes i det dertil dedikerede afsnit i denne Privatlivspolitik.

• indsigt i Personoplysninger – retten til at få at vide, om VM Tarm behandler Personoplysninger, få oplysning om visse aspekter af behandlingen og få en kopi af de data, der behandles.

• kontrol og berigtigelse – retten til at kontrollere nøjagtigheden af Personoplysningerne og anmode om at få dem opdateret eller berigtiget.

• begrænsning af behandlingen af Personoplysninger – retten til, under visse omstændigheder, at begrænse behandlingen af sine Personoplysninger. I sådanne tilfælde vil VM Tarm ikke behandle de nævnte Personoplysninger til andre formål end opbevaring af dem.

• sletning eller på anden vis fjernelse af Personoplysninger – retten til, under visse omstændigheder, at få slettet sine Personoplysninger fra VM Tarm.

• overførsel af Personoplysninger til en anden dataansvarlig – retten til under visse omstændigheder at få Personoplysninger overført til en anden dataansvarlig uden hindringer.

• indgivelse af en klage – retten til at indgive et krav til den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

8. Uddannelse

For at forhindre enhver overtrædelse af gældende love, regler og virksomhedsstandarder, organiserer VM Tarm formaliseret databeskyttelsesuddannelse for sine funktionærmedarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens uddannelsesplan. Uddannelse om databeskyttelse kan foregå via elektronisk kommunikation, webinarer eller ved personlig oplæring. Alle funktionær medarbejdere er uddannet i grundlæggende databeskyttelseskrav, og visse grupper har mere avanceret uddannelse i behandling af Personoplysninger, afhængigt af de forretningsmæssige behov.

9. Løbende auditering og overvågning

Gennem en kombination af eksterne og interne kontroller, løbende auditering og overvågning søger VM Tarm at opretholde en sikker databehandling og forhindre datatab. I tilfælde af, at der ved auditering afdækkes udfordringer, skal den ansvarlige afdeling udarbejde en afhjælpningsplan, herunder korrigerende og forebyggende foranstaltninger til at mindske risici og bringe procedurer og politikker i overensstemmelse med lovkrav, virksomhedsstandarder samt denne Privatlivspolitik.

10. Rapporteringssystem og kontaktoplysninger

I tilfælde af spørgsmål og/eller mulige overtrædelser af denne Privatlivspolitik bedes du kontakte vores os på:

VM Tarm a/s

Tværvej 25

6880 Tarm

Danmark

Telefon: +45 97 37 16 44

E-mail: info@vmtarm.dk

Enhver anmodning kan indgives gratis og vil blive behandlet hurtigst muligt og altid inden for én (1) måned eller tidligere, hvis dette kræves i henhold til gældende lov.

11. Ændringer i denne Privatlivspolitik

VM Tarm forbeholder sig retten til at ændre denne Privatlivspolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside, og vi anbefaler på det kraftigste, at du løbende holder øje med og holder dig opdateret om vores Privatlivspolitik.

12. Regionsspecifikke oplysninger

I overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af Personoplysninger og afhængigt af jurisdiktion kan yderligere krav gælde med hensyn til indsamling og behandling af Personoplysninger.

VM Tarm kan vælge eller være forpligtet af loven til at give andre eller yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af Personlige Oplysninger om indbyggere i visse lande, regioner eller stater.

• Hvis ikke andet er nævnt, gælder denne Privatlivspolitik for indbyggere i EU/EØS og Storbritannien samt andre regioner.

• For personer, der er bosiddende i staten Californien i USA, henvises til Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for indbyggere i Californien.

• For indbyggere i staten Nevada i USA tillader kapitel 603A i Nevada Revised Statutes en indbygger i Nevada at fravælge fremtidigt salg af visse omfattede oplysninger, som en webstedsoperatør har indsamlet eller vil indsamle om indbyggeren. For at indsende en sådan anmodning, skal du kontakte os på info@vmtarm.dk med emnefeltet "Nevada Opt-Out Request".

• For beboere i Colorado, Connecticut, Utah og Virginia i USA henvises til Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for beboere i Colorado, Connecticut, Utah og Virginia.

• For Japan, se venligst Japans fortrolighedserklæring

***

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for indbyggere i Californien

Denne meddelelse om beskyttelse af Personoplysninger for indbyggere i Californien ("Privatlivsmeddelelse") supplerer oplysningerne i VM Tarms Privatlivspolitik og gælder for alle besøgende, brugere og andre, der er bosiddende i staten Californien. VM Tarm har udfærdiget og følger denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for at overholde California Consumer Privacy Act af 2018 ("CCPA"), og alle begreber, der er defineret i CCPA, har samme betydning, når de anvendes i denne meddelelse om beskyttelse af Personoplysninger.

Indsamling af Personlige Oplysninger. VM Tarm indsamler oplysninger, der identificerer, relaterer sig til, beskriver, henviser til, med rimelighed kan associeres med eller med rimelighed kan forbindes direkte eller indirekte med en bestemt forbruger, husstand eller enhed ("Personlige Oplysninger"). VM Tarm har især indsamlet følgende kategorier af Personlige Oplysninger fra sine forbrugere inden for de seneste tolv (12) måneder:

Personlige Oplysninger omfatter ikke oplysninger, der er:

• lovligt stillet til rådighed i offentlige registre.

• anonymiserede eller aggregerede oplysninger.

• oplysninger, der på anden vis er udeladt fra CCPA's anvendelsesområde.

Ovenstående skema viser de kategorier af Personlige Oplysninger (som defineret i CCPA), VM Tarm har indsamlet, videregivet med et forretningsmæssigt formål, solgt eller brugt til forretningsmæssige eller kommercielle formål i de foregående tolv måneder, siden denne fortrolighedserklæring sidst blev opdateret, samt de kategorier af kilder, hvorfra disse oplysninger blev indsamlet, og de kategorier af tredjeparter, vi har delt Personlige Oplysninger med. De eksempler på Personlige Oplysninger, der er angivet for hver kategori, afspejler hver kategoris lovbestemte definition og afspejler muligvis ikke alle de specifikke typer Personlige Oplysninger, der er forbundet med hver kategori.

Brug af Personlige Oplysninger. VM Tarm kan bruge eller videregive de Personlige Oplysninger, VM Tarm indsamler, til et eller flere af følgende forretningsmæssige formål:

• at opfylde eller honorere formålet med, at den pågældende har givet oplysningerne. Hvis Den Registrerede f.eks. deler sit navn og sine kontaktoplysninger for at stille et spørgsmål om vores produkter eller tjenester, vil VM Tarm bruge disse Personlige Oplysninger til at besvare Den Registreredes forespørgsel. Hvis en person giver Personlige Oplysninger for at købe et produkt eller en tjenesteydelse, bruger VM Tarm disse oplysninger til at behandle betalingen og facilitere leveringen. VM Tarm kan også gemme en persons oplysninger for at lette nye produktbestillinger eller behandle returneringer.

• at levere, støtte, tilpasse og udvikle produkter og tjenester.

• at oprette, vedligeholde, tilpasse og sikre en konto hos VM Tarm.

• at sende enkeltpersoner notifikationer via e-mail, tilmeldinger til arrangementer og andre meddelelser om vores produkter eller tjenester eller arrangementer eller nyheder, som kan være af interesse for modtageren.

• at yde support til den enkelte og besvare henvendelser.

• at behandle anmodninger, køb, transaktioner og betalinger og forhindre transaktionssvindel.

• at levere indhold og produkt- og servicetilbud, der er relevante for en persons interesser, herunder målrettede tilbud og annoncer via VM Tarms websted, tredjepartswebsteder og via e-mail eller sms (med samtykke, hvor det kræves ved lov).

• til auditering i forbindelse med en igangværende og/eller samtidig transaktion med en Registreret.

• at hjælpe med at opretholde sikkerheden, sikkerheden, kvaliteten og integriteten af VM Tarms produkter og tjenester, databaser og andre teknologiske aktiver og forretning, herunder at opdage sikkerhedshændelser, beskytte mod ondsindet, vildledende, svigagtig eller ulovlig aktivitet og retsforfølge de ansvarlige for denne aktivitet samt at fejlfinde for at identificere og reparere fejl, der forringer den eksisterende, tilsigtede funktionalitet.

• til test, forskning, analyse, produktudvikling og demonstration, herunder til at udvikle og forbedre VM Tarms produkter og tjenester.

• at reagere på anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og som på anden vis krævet af gældende lov, retskendelse eller statslige bestemmelser.

• at vurdere eller gennemføre en fusion, afhændelse, omstrukturering, reorganisering, opløsning eller andet salg eller overførsel af nogle eller alle VM Tarms aktiver – enten som going concern eller som en del af en konkurs, likvidation eller lignende procedure, hvor Personlige Oplysninger, som VM Tarm har om VM Tarms brugere af websitet, er blandt de overførte aktiver.

• VM Tarm indsamler Personlige Oplysninger som beskrevet i denne Privatlivspolitik og Privatlivsmeddelelsen, eller som det på anden vis er fastsat i CCPA.

VM Tarm vil ikke indsamle yderligere kategorier af Personlige Oplysninger eller bruge de Personlige Oplysninger, VM Tarm indsamler, til væsentligt anderledes, ubeslægtede eller uforenelige formål uden at give meddelelse herom.

Deling af Personlige Oplysninger. VM Tarm kan videregive Personlige Oplysninger til en tredjepart med et forretningsmæssigt formål. Når VM Tarm videregiver Personlige Oplysninger med et forretningsmæssigt formål, indgår VM Tarm en kontrakt, der beskriver formålet og kræver, at modtageren både skal holde de Personlige Oplysninger fortrolige og ikke bruge dem til andre formål end opfyldelse af kontrakten.

VM Tarm kan dele Personlige Oplysninger med følgende kategorier af tredjeparter:

• forbundne selskaber, koncernselskaber, datterselskaber, associerede selskaber og moderselskab.

• tjenesteudbydere.

• tredjeparter, Den Registrerede har givet VM Tarm tilladelse til at videregive hans/hendes Personoplysninger til i forbindelse med et produkt, en tjeneste eller et tilbud.

Videregivelse af Personlige Oplysninger med et forretningsmæssigt formål. I de foregående tolv (12) måneder har VM Tarm videregivet følgende kategorier af Personlige Oplysninger med et forretningsmæssigt formål:

Kategori A: identifikatorer.

Kategori B: kategorier, California Customer Records Personal Information.

Kategori D: kommercielle oplysninger.

Kategori F: internetaktivitet eller anden lignende netværksaktivitet.

Kategori G. Geolokaliseringsdata

Kategori I: faglige eller ansættelsesrelaterede oplysninger.

Privatlivsrettigheder i Californien. I henhold til CCPA kan indbyggere i Californien fremsætte visse anmodninger til VM Tarm vedrørende Personlige Oplysninger, navnlig:

• retten til adgang/indsigt: de specifikke dele eller kategorier af de Personlige Oplysninger, som også kan videregives eller sælges (hvis sådanne oplysninger foreligger) til tredjeparter af hensyn til et forretningsmæssigt formål, samt kategorier af sådanne tredjeparter, disse oplysninger er videregivet eller solgt til, samt de forretningsmæssige eller kommercielle formål med indsamling eller salg af de Personlige Oplysninger.

• retten til at anmode om sletning: retten til at anmode om sletning af Personlige Oplysninger, med visse undtagelser.

• retten til rettelse: retten til at anmode om at få rettet eventuelle unøjagtigheder i Personlige Oplysninger under hensyntagen til arten af de Personlige Oplysninger og formålet med behandlingen af de Personlige Oplysninger.

• retten til at fravælge salg eller deling af Personlige Oplysninger: retten til at bede VM Tarm om ikke at "sælge" Personlige Oplysninger til tredjeparter mod betaling eller anden værdifuld modydelse eller "dele" de Personlige Oplysninger med tredjeparter til adfærdsbaseret reklame på tværs af kontekster.

• ret til at begrænse brugen og videregivelsen af følsomme Personlige Oplysninger: retten til at pålægge VM Tarm at begrænse brugen af følsomme Personlige Oplysninger til visse formål, herunder til at udføre tjenesterne eller levere varerne eller tjenesterne på rimelig vis.

• retten til ikke-diskrimination: retten til ikke at blive diskrimineret i forbindelse med udøvelse af en af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, med begrænsninger i behandlingen af Personlige Oplysninger, f.eks. i tilfælde af en anmodning om sletning.

• "Shine the Light"-lovgivning: Indbyggere i Californien, der har et etableret forretningsmæssigt forhold til VM Tarm, har ret til at vide, hvordan deres oplysninger videregives til tredjeparter med henblik på direkte markedsføring i henhold til Californiens "Shine the Light"-lov (Civ. Code § 1798.83). VM Tarm deler ikke Personlige Oplysninger med tredjeparter til VM Tarms egne direkte markedsføringsformål.

VM Tarm kan kun behandle anmodningen i det omfang, det er muligt at identificere personer i VM Tarms systemer. Anmodningen skal indsendes som nævnt i afsnit 10 i denne Privatlivspolitik.

Ret til at fravælge salg eller deling af Personlige Oplysninger. Medmindre en Registreret har udøvet sin ret til at fravælge salg af Personlige Oplysninger, kan VM Tarm sælge Personlige Oplysninger til tredjeparter mod betaling eller anden værdifuld modydelse. Tredjeparterne kan bruge sådanne oplysninger til deres egne formål i overensstemmelse med deres egne erklæringer om beskyttelse af personoplysninger, hvilket kan omfatte videresalg af disse oplysninger til andre tredjeparter. Disse tredjeparter kan omfatte forretningspartnere, tredjeparts reklamenetværk, virksomheder inden for sociale medier og andre tredjeparter.

Sælg eller del ikke personlige oplysninger. Under visse omstændigheder kan en person få tilladelse til at bruge en autoriseret agent til at indsende anmodninger på deres vegne, hvor VM Tarm kan verificere den autoriserede agents bemyndigelse til at handle på deres vegne. For at verificere den autoriserede agents bemyndigelse, kræver VM Tarm generelt bevis for enten (i) en gyldig fuldmagt eller (ii) et underskrevet brev med navn og kontaktoplysninger på den person, der er genstand for anmodningen, navn og kontaktoplysninger på den autoriserede agent og en erklæring om bemyndigelse til anmodningen. Afhængigt af den leverede dokumentation og placering/opholdssted kan VM Tarm stadig være nødt til at kontakte Den Registrerede særskilt for at bekræfte Den Registreredes identitet i forbindelse med anmodningen samt for at bekræfte, at den autoriserede agent har tilladelse til at handle på Den Registreredes vegne.

Klage over afgørelser om beskyttelse af privatlivets fred. Afhængigt af Den Registreredes placering eller den jurisdiktion, hvor Den Registrerede er bosiddende, kan Den Registrerede muligvis appellere en afgørelse, VM Tarm har truffet i forbindelse med Den Registreredes anmodning ang. beskyttelse af privatlivets fred. Alle anmodninger om appel skal indsendes i overensstemmelse med afsnit 10 i denne Privatlivspolitik.

Ikke-diskrimination. VM Tarm vil ikke diskriminere dig, fordi du udøver nogen af dine rettigheder i henhold til CCPA. Medmindre det er tilladt i henhold til CCPA, vil VM Tarm ikke:

• afvise varer eller tjenesteydelser.

• opkræve anderledes priser eller satser for varer eller tjenesteydelser, herunder ved at yde rabatter eller andre fordele eller pålægge sanktioner.

• tilbyde et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenesteydelser.

• foreslå, at den enkelte kan få en anden pris eller sats for varer eller tjenesteydelser eller et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenesteydelser.

VM Tarm kan dog tilbyde visse økonomiske incitamenter, der er tilladt i henhold til CCPA, som kan resultere i forskellige priser, satser eller kvalitetsniveauer. Ethvert CCPA-godkendt økonomisk incitament, VM Tarm tilbyder, skal på rimelig vis relateres til værdien af dine Personlige Oplysninger og indeholde skriftlige vilkår, der beskriver programmets væsentlige aspekter. Deltagelse i et finansielt incitamentsprogram kræver dit forudgående samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde.

Kontaktoplysninger. I tilfælde af spørgsmål og/eller mistanke om overtrædelse af vilkårene i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger bedes du kontakte os på: info@vmtarm.dk

Enhver anmodning kan indgives gratis og vil blive behandlet hurtigst muligt og altid inden for én (1) måned eller tidligere, hvis dette kræves i henhold til gældende lov.

***

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for personer bosiddende i Colorado, Connecticut, Utah og Virginia

I overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af Personlige Oplysninger og afhængigt af den jurisdiktion, hvor Den Registrerede person er bosat, kan Den Registrerede person have nogle af eller alle følgende rettigheder med hensyn til sine Personlige Oplysninger:

• Ret til adgang: Den Registrerede kan have ret til:

- bekræftelse af, hvorvidt og hvor VM Tarm behandler Den Registreredes Personlige Oplysninger.

- oplysninger om de kategorier af Personlige Oplysninger, VM Tarm behandler, de formål, VM Tarm behandler de Personlige Oplysninger til, og oplysninger om, hvordan VM Tarm fastlægger gældende opbevaringsperioder.

- oplysninger om de kategorier af modtagere, VM Tarm kan dele de Personlige Oplysninger med.

- en kopi af de Personlige Oplysninger, VM Tarm har om Den Registrerede.

• Ret til dataportabilitet: Den Registrerede kan under visse omstændigheder have ret til at modtage en kopi af de Personlige Oplysninger, Den Registrerede har givet VM Tarm, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, der muliggør genanvendelse, eller til at anmode om overførsel af de Personlige Oplysninger til en anden person.

• Ret til berigtigelse eller rettelse: Den Registrerede kan have ret til at få berigtiget eller rettet alle unøjagtige eller ufuldstændige Personlige Oplysninger, VM Tarm har om Den Registrerede.

• Ret til sletning: Den Registrerede kan under visse omstændigheder have ret til at kræve, at VM Tarm sletter hans/hendes/dennes Personlige Oplysninger.

• Ret til begrænsning: Den Registrerede kan under visse omstændigheder have ret til at kræve, at VM Tarm begrænser de formål, som VM Tarm behandler Den Registreredes Personlige Oplysninger til, hvis den fortsatte behandling af de Personlige Oplysninger på denne måde ikke er berettiget, f.eks. hvis Den Registrerede bestrider nøjagtigheden af de Personlige Oplysninger.

• Ret til fravalg: Den Registrerede kan have ret til at fravælge visse behandlingsaktiviteter. Den Registrerede kan f.eks. have ret til at fravælge brugen af hans/hendes/dennes Personlige Oplysninger til målrettede reklameformål eller til "salg" eller "deling" af de Personlige Oplysninger med tredjeparter i visse sammenhænge.

• Ret til at tilbagekalde samtykke: Hvis Den Registrerede har givet sit samtykke til behandlingen af sine Personlige Oplysninger, kan Den Registrerede have ret til at trække dette samtykke tilbage. Hvis Den Registrerede trækker sit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af VM Tarms brug af de Personlige Oplysninger før tilbagetrækningen.

• Ret til at klage: I tilfælde af, at VM Tarm afviser at handle på en anmodning om udøvelse af de rettigheder, der er anført ovenfor, har Den Registrerede ret til at appellere en sådan afgørelse.

Den Registrerede behøver ikke at oprette en konto hos VM Tarm for at udøve sine rettigheder til beskyttelse af Personoplysninger. Inden VM Tarm behandler Den Registreredes anmodning, skal VM Tarm dog verificere Den Registreredes identitet og bekræfte Den Registreredes bopælsland. For at verificere Den Registreredes identitet, vil VM Tarm generelt enten kræve en vellykket autentificering af Den Registreredes konto eller en matchning af tilstrækkelige oplysninger, som Den Registrerede VM Tarm, og som opbevares i systemerne. Denne proces kan kræve, at VM Tarm anmoder om yderligere Personlige Oplysninger fra Den Registrerede, herunder, men ikke begrænset til, e-mailadresse og/eller dato for den seneste transaktion med VM Tarm.

VM Tarm vil kun bruge Personlige Oplysninger, der er angivet i en anmodning om beskyttelse af personlige rettigheder, til at gennemgå og efterkomme anmodningen. Hvis Den Registrerede vælger ikke at give disse oplysninger, kan VM Tarm kun behandle anmodningen i det omfang, VM Tarm kan identificere Den Registrerede i systemet/systemerne. VM Tarm kan ikke behandle anmodningen, hvis VM Tarm i god tro mener, at anmodningen er svigagtig. I sådanne tilfælde sender VM Tarm en meddelelse til ansøgeren med en forklaring på beslutningen. Hvis VM Tarm ikke er i stand til at efterkomme hele eller en del af Den Registreredes anmodning, vil VM Tarm forklare grundene til, at man afviser at efterkomme anmodningen.

Rettigheder til fravalg i forbindelse med cookies og andre sporingsteknologier. Som det er almindelig praksis, tillader VM Tarm tredjeparts reklamenetværk, sociale medievirksomheder og andre tredjepartsvirksomheder at indsamle og videregive Personlige Oplysninger (herunder præferencer, geolokalisering, kommercielle oplysninger og internet-, netværks- og enhedsoplysninger) direkte fra Den Registreredes browser eller enhed via cookies eller sporingsteknologier, når Den Registrerede besøger eller interagerer med webstederne, bruger VM Tarm-apps eller på anden vis interagerer med VM Tarm. Disse tredjeparter bruger disse oplysninger til at levere mere relevante annoncer, til måling og analyse af reklamekampagner og til at opdage og rapportere svindel. Tredjeparter kan sælge disse oplysninger til andre virksomheder med henblik på reklame og andre formål.

For at fravælge deling af Personlige Oplysninger med tredjeparter til adfærdsbaseret reklame på tværs af kontekster, kan Den Registrerede person sende en anmodning ved at klikke på "Ændr/tilbagekald dit samtykke" på cookiepolitikken.

Kontaktoplysninger. I tilfælde af spørgsmål og/eller mistanke om overtrædelse af denne meddelelse om beskyttelse af Personoplysninger bedes du kontakte os på: info@vmtarm.dk

Enhver anmodning kan indgives gratis og vil blive behandlet hurtigst muligt og altid inden for én (1) måned eller tidligere, hvis dette kræves i henhold til gældende lov.

Hvad er cookies?

Dette website, som de fleste andre, fungerer bedst hvis cookies er tilladt. Når du besøger dette website, kan vi sende (og gemme) en cookie på din computer. En cookie er en lille tekst fil som sendes af en web server, til en web browser (Firefox, Chrome, Safari etc). Denne cookie tillader website eller web serveren at indhente specifikke, men begrænsede, informationer omkring web browseren (det er dig).

Der findes to slags cookies, midlertidige eller permanente. Midlertidige cookies slettes automatisk hvis du lukker din web browser. Permanente cookies vil gemmes på din enhed og slettes efter et tidsrum. Permanente cookies vil blive fornyet hver gang du besøger websitet.

Hvorfor bruger vi cookies?

Cookies bliver hovedsageligt brugt til at sikre at websitet fungerer, til at måle trafikken til vores website, til at forstå din adfærd på websitet for at optimere og personalisere indholdet på siderne, til at huske præferencer som du har valgt (f.eks. indstillinger for sprog) og for at præsentere relevant indhold (inklusiv markedsføring) på vores egne websites og tredjeparts websites.

Vi kan bruge forskellige sociale medie værktøjer, både tredjepart og speciallavede, til at øge antallet af brugerinteraktioner (såsom ”like”, ”share” eller ”tweet”) på vores website. Hvis du allerede bruger disse sociale platforme kan den cookies som gemmes via vores website genkendes af den specifikke udbyder og kobles med din brugerkonto. Data kan I dette tilfælde bruges af udbyderen til at skræddersy annoncer og funktionalitet på deres website(s) baseret på din brug af services på dette website.

Du kan finde en detaljeret beskrivelse af de cookies som benyttes på dette website nedenfor.

Nogle af de cookies som vi bruger kan indsamle personlige data. Vi anbefaler derfor, at du læser vores privatlivspolitik omkring hvordan vi håndterer personlige data.

Dette website kan indeholde links til tredjeparts websites. Alle cookies eller brug af personlige data på tredjeparts websites er ikke dækket af denne politik, og vi anbefaler dig at læse cookie politikken og pri-vatlivspolitikken på disse websites.

Hvordan du undgår og sletter cookies

Ud over de strengt nødvendige cookies (der er nødvendige for at websitet kan fungere, og derved ikke kan fravælges), vil vi kun gemme cookies på din enhed som du accepterer og giver samtykke til. Vær venligst opmærksom på, at hvis du ikke giver samtykke til cookies, vil der være nogle funktionalitet der ikke fungerer som forventet, eller sider du ikke kan tilgå.

Du kan til ethvert tidspunkt tilbagetrække eller ændre dit samtykke ved at afvise cookies, vælge eller fra-vælge cookies I cookie overblikket. Du kan være nødsaget til at genindlæse websitet for at din ændring træder I kræft.

Alternativt tillader de fleste web browsere en vis grad af kontrol over brugen af cookies igennem indstillinger. For at læse mere omkring cookies, inklusiv at se hvilke cookies der er blevet gemt, besøg http://www.aboutcookies.org/ eller http://www.allaboutcookies.org/.

Subscribe to our newsletter

Signup for our newsletter to get the latest news and updates delivered directly in your mailbox.

Subscribe

Contact us

​​Tværvej 25, 6880 Tarm

Click here to find us

Telephone:  +45 97 37 16 44

E-mail: info@vmtarm.dk

CVR: 11784879

Documents

Download our: Kontrolrapport

Privacy Policy

Cookies

Opening hours

Monday - thursday

07.00 - 16.00

Friday

07.00 - 13.00

Saturday and sunday

Closed

VM Tarm a/s

​VM Tarm a/s builds customised tankers in stainless steel and aluminium. Our most important values are quality, service and sustainability.

We have 60 years’ experience and build around 300 tankers each year.